Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Jevany o založení obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 sb. O obecně prospěšných společnostech

Vstupní preambule zakládací smlouvy:

První zmínky o obci Jevany sahají až do 15.století. Na vrcholu slávy se však malebná obec na okraji chráněného území voděradské bučiny nacházela až za první republiky, kdy byla vyhledávaným výletním místem pražanů. Naším cílem je vrátit obci její punc vyjímečnosti jako vstupní brány do nedotčené přírody se scenériemi stoletých bulů , dubů a kaskádou místních rybníků.

Založení

Založení obecně prospěšné společnosti Jevany se uskutečnilo podpisem této smlouvy dne 1.2.2007.

II.

Název a sídlo o.p.s.

Název: Jevany o.p.s.

Sídlo: V Zátiší 157, Jevany, PSČ: 281 66

III.

Zakladatelé

PharmDr. MUDr. Jan Šimon, V Zátiší 157, Jevany, 281 66

PhDr. Michal Bregant, V Zátiší 102, Jevany, 281 66

IV.

Druh obecně prospěšných služeb a podmínky jejich poskytování

Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je údržba a rozvoj nejen obce Jevany, nýbrž i jejího nejbližšího okolí:

 • Ochrana a údržba krajiny, sídel a jejich hodnot v obci Jevany a okolí
 • Ochrana životního prostředí a údržba zeleně v obci Jevany a okolí
 • Rozvoj a propagace turistického ruchu v obci Jevany
 • Příprava informačních a metodických materiálů a turistických značek
 • Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji obce Jevany a jejím okolí
 • Internetová prezentace obce Jevany a okolí na našich webových serverech www.Jevany.cz a www.Jevany.eu
 • Poradenská činnost

Obecně prospěšné služby budou poskytovány občanům obce, příp. Dalším zájemcům z řad veřejnosti, za stejných podmínek a bezplatně, v souladu s právními předpisy ČR.

V.

Orgány společnosti

Orgány společnosti jsou:

Správní rada

Dozorčí rada

VI.

Správní rada

1.Správní rada je statutárním a nejvyšším řídícím orgánem společnosti.

2. Správní rada má tři členy. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Členství ve správní radě je neslučitelné s členstvím v dozorčí radě téže společnosti. Členům nepřísluší odměna za výkon funkce.

3.Funkční období členů správní rady je tříleté.

4. Funkci člena správní rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jsoucí funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

5.Členy první správní rady jmenují zakladatelé v zakládací smlouvě. Nové členy na uvolněná místa členů správní rady jmenují zakladatelé a to vždy nejpozději do 30-ti dnů po uvolnění místa člena správní rady.

6. Prvními členy správní rady jsou:

PhDr. Michal Bregant, V Zátiší 102, Jevany, 281 66

PharmDr. Eva Šimonová, V Zátiší 157, Jevany, 281 66

Michal Prokop, K Lesíku 64/12, praha 10, 102 00

Členství ve správní radě zaniká:

 • Uplynutím funkčního období
 • Úmrtím
 • Odstoupením
 • Odvoláním

Zakladatel odvolá člena správní rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství ve správní radě podle zákona nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných společnostech, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.

7. Správní rada se schází nejméně dvakrát ročně, o jejím jednání se pořizuje zápis.

8. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady. Zasedání správní rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům správní rady nejméně 15 dnů přede dnem jednání správní rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. Správní rada uvědomuje o termínu a programu svého jednání dozorčí radu a to písemnou pozvánkou zaslanou všem členům dozorčí rady.

9. Při rozhodování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

10. Za společnost jednají vždy dva členové správní rady společně.

Za společnost se podepisuje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové správní rady společně.

11. Správní rada rozhoduje zejména:

 • Vydává ve lhůtě šesti měsíců od vzniku společnosti statut, kterým se podrobněji upravuje vnitřní organizace společnosti
 • Schvaluje změny zakládací smlouvy
 • Rozhoduje o zrušení obecně prospěšné společnosti a určuje jinou obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek
 • Dbá na zachování účelu, pro který byla společnost založena
 • Schvaluje rozpočet společnosti a jeho změny, jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu)
 • Schvaluje roční účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 • Rozhoduje v dalších otázkách vyplývajících ze zakládací smlouvy, statutu společnosti nebo ze zákona o obecně prospěšných společnostech

VII.

Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti.

2. Dozorčí rada má tři členy. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná, má způsobilost k právním úkonům a není sama ani osoby jí blízké s touto obecně prospěšnou společností v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve správní radě téže společnosti. Členům nepřísluší odměna za výkon funkce.

3. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.

Funkci člena dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě po sobě jsoucí funkční období. Po šestiletém členství v dozorčí radě může být stejná osoba opět jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.

4. Členy první dozorčí rady jmenují zakladatelé v zakládací smlouvě. Nové členy na uvolněná místa členů dozorčí rady jmenují zakladatelé a to vždy nejpozději do 30-ti dnů po uvolnění místa člena správní rady.

5. Prvními členy dozorčí rady jsou:

PharmDr. MUDr. Jan Šimon, V Zátiší 157, Jevany, 281 66

Ing. Barbora Prokopová, Jindřicha plachty 398/15, praha 5, 150 00

PhDr. Polana Bregantová, V zátiší 102, Jevany, 281 66

6. Členství v dozorčí radě zaniká:

 • Uplynutím funkčního období
 • Úmrtím
 • Odstoupením
 • Odvoláním

Zakladatel odvolá člena dozorčí rady, přestane-li tento člen splňovat podmínky pro členství v dozorčí radě podle zákona nebo porušil-li závažným způsobem nebo opakovaně zákon o obecně prospěšných společnostech, zakládací smlouvu nebo statut společnosti.

7. Dozorčí rada se schází nejméně dvakrát ročně, o jejím jednání se pořizuje zápis.

8. Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, která musí být doručena všem členům dozorčí rady nejméně 15 dnů přede dnem jednání dozorčí rady. Dodržení písemné formy a lhůty se nevyžaduje, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady.

9. Při rozhodování je hlasovací právo členů dozorčí rady rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.

10. Dozorčí rada:

 • Přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu společnosti
 • Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti
 • Dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou společnosti
 • Je oprávněna nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje
 • Je oprávněna svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti
 • Je povinna upozornit správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, příp. Na další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti

11. Členové správní rady mají právo účastnit se jednání správní rady. Nemají hlasovací právo, musí jim však být uděleno slovo, pokud o ně požádají.

VIII.

Vklad

Majetkový vklad zakládajících členů činí 10.000,- kč (slovy deset tisíc korun českých). Vklad je splatný k rukám správce vkladů do 3 dnů od založení společnosti.

Správou vkladů jednotlivých zakladatelů před vznikem společnosti je pověřen phdr. Michal Bregant.

IX.

Zveřejňování informací o činnosti společnosti

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti se zveřejňuje jednou ročně na webových stránkách www.Jevany.cz . Na těchto webových stránkách se zveřejňují veškeré informace o činnosti společnosti a její ustavující dokumenty.

X.

Hospodaření společnosti

1. Zisk společnosti nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů orgánů společnosti ani jejích zaměstnanců, ale pouze k poskytování obecně prospěšných služeb uvedených v čl. Iv. Této zakládací smlouvy.

2. Po celou dobu trvání společnosti bude vedeno podvojné účetnictví.

3. Společnost vypracovává a zveřejňuje výroční zprávu o činnosti a hospodaření v termínu nejpozději do 30.června daného kalendářního roku.

4. Výroční zpráva společnosti musí obsahovat:

 • Přehled činností vykonávaných v kalendářním roce s uvedením vztahu k účelu založení obecně prospěšné společnosti
 • Roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených
 • Výrok auditora, pokud byla roční účetní závěrka auditorem ověřována
 • Přehled o peněžních příjmech a výdajích
 • Přehled rozsahu příjmů (výnosů) v členění podle zdrojů
 • Vývoj a konečný stav fondů společnosti
 • Stav a pohyb majetku a závazků společnosti
 • Úplný objem výdajů (nákladů) v členění na výdaje (náklady) vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, pro plnění činností doplňkových a na vlastní činnost (správu) společnosti
 • Změny zakládací smlouvy a složení řídících orgánů společnosti, k nimž došlo v průběhu roku
 • Případné další údaje stanovené správní radou

XI.

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

2. Společnost se zrušuje:

 • Dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení společnosti
 • Sloučením, splynutím s jinou obecně prospěšnou společností nebo rozdělením na dvě či více obecně prospěšné společnosti
 • Dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci
 • Prohlášením konkursu na majetek společnosti nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku společnosti

3. Rozhodne-li správní rada o zrušení společnosti, je povinna toto rozhodnutí oznámit zakladatelům nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti.

Dříve, než je společnost podle rozhodnutí správní rady zrušena, může zakladatel toto rozhodnutí změnit nebo zrušit, musí však zajistit činnost obecně prospěšné společnosti alespoň v rozsahu, který odpovídá důvodům, pro něž bylo rozhodnutí správní rady změněno nebo zrušeno.

4. Na návrh státního orgánu, zakladatelů nebo osoby, která osvědčí právní zájem, rozhodne soud o zrušení společnosti a její likvidaci zejména jestliže: V uplynulém roce se nekonalo ani jedno zasedání správní rady společnosti

 • Po dobu jednoho roku od konce funkčního období orgánů společnosti nebyly zvoleny nové orgány
 • Společnost neposkytuje obecně prospěšné služby uvedené v čl. Iv. Této smlouvy po dobu delší než 6 měsíců
 • Společnost užívá příjmů ze své činnosti a svěřeného majetku v rozporu se zákonem
 • Společnost porušuje ustanovení zákona 248/1995 sb., o obecně prospěšných společnostech

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Obecně prospěšná společnost Jevany o.p.s. Se zřizuje na dobu neurčitou.

2. Nestanoví-li tato zakládací smlouva jinak, řídí se právní vztahy společnosti zákonem č. 248/1995 sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.

3. Zakladatelé potvrzují svými podpisy, že tato smlouva je sepsána svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, bez nátlaku a tísně.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech.

V Jevanech dne 1.února 2007

PhDr. Michal Bregant

PharmDr. MUDr. Jan Šimon